Privacybeleid

Inleiding

Met de volgende verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de soorten van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens” genoemd) die wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke omvang. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens, zowel in het kader van de verlening van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, mobiel, alsmede binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als “online aanbod”).

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Status: 01.03.2022

Inhoudsopgave

Verantwoordelijk

Fatih, Karakurt / Eigenaar
Bij het kabelmagazijn , 11.
51063, Keulen
Duitsland

E-mailadres: fatih@cufcuf.de

Telefoon: 0178 3349294

Opdruk: https://cufcuf.de/impressum/

Contactpersoon voor gegevensbescherming

datenschutz@cufcuf.de

Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht bevat een samenvatting van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking, en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens (bv. namen, adressen).
 • Inhoudelijke gegevens (bv. invoer in onlineformulieren).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
 • Locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of persoon).
 • Contractgegevens (bv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betalingsgegevens (bv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).

Categorieën van betrokken personen

 • Zakelijke en contractuele partners.
 • Belanghebbende partijen.
 • Communicatiepartner.
 • Klanten.
 • Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).

Doeleinden van de verwerking

 • Beoordeling van kredietwaardigheid en kredietwaardigheid.
 • Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Bezoek actie evaluatie.
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Cross-device tracking (verwerking van gebruikersgegevens op verschillende apparaten voor marketingdoeleinden).
 • Direct marketing (bijvoorbeeld via e-mail of post).
 • Op interesse en gedrag gebaseerde marketing.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Conversiemeting (het meten van de doeltreffendheid van marketingmaatregelen).
 • Profilering (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Remarketing.
 • Bereikmeting (bv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Tracking (bv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies).
 • Contractuele dienstverlening en klantenservice.
 • Beheren en beantwoorden van vragen.
 • Doelgroepvorming (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud).

Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen

 • Kredietrapport (beslissing op basis van een kredietcontrole).

Relevante rechtsgrondslagen

In het onderstaande delen wij de rechtsgrondslag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR ook de nationale regelgeving inzake gegevensbescherming in het land waar u of wij wonen en gevestigd zijn van toepassing kan zijn. Indien in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, zullen wij u daarover informeren in de verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doelen.
 • Uitvoering van contracten en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO) – De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
 • Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO) – De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • Gerechtvaardigde belangen (art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO) – De verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij deze belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheden van het optreden en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang tot, de toegang tot, de openbaarmaking van, de verzekering van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens. Voorts hebben wij procedures vastgesteld voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, de verwijdering van gegevens en reacties op gegevenscompromissen. Bovendien houden wij reeds bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming, door het ontwerp van de technologie en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

SSL-codering (https): Ter bescherming van uw gegevens die via ons online aanbod worden verzonden, gebruiken wij SSL-codering. U kunt dergelijke versleutelde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresregel van uw browser.

Doorgifte en openbaarmaking van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kunnen de gegevens worden overgedragen aan of bekendgemaakt aan andere instanties, ondernemingen, juridisch zelfstandige organisatorische eenheden of personen. De ontvangers van deze gegevens zijn bijvoorbeeld betalingsinstellingen in het kader van betalingstransacties, dienstverleners die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen nemen wij de wettelijke voorschriften in acht en sluiten wij met name met de ontvangers van uw gegevens overeenkomstige contracten of overeenkomsten ter bescherming van uw gegevens.

Gegevensverwerking in derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte overdracht, verwerken of laten wij de gegevens uitsluitend verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, in aanwezigheid van certificering of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 44 t/m 49 GDPR, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere geheugennotities die informatie opslaan op eindapparaten en informatie lezen van de eindapparaten. Bijvoorbeeld om de aanmeldingsstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelmandje in een e-shop, de geraadpleegde inhoud of de gebruikte functies in een online-aanbieding op te slaan. Cookies kunnen ook voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de functionaliteit, de veiligheid en het comfort van online-aanbiedingen en het maken van analyses van bezoekersstromen.

Kennisgevingen van toestemming: Wij gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarom vragen wij vooraf toestemming aan de gebruikers, behalve wanneer dit niet wettelijk verplicht is. In het bijzonder is toestemming niet nodig wanneer het opslaan en uitlezen van de informatie, d.w.z. ook van cookies, absoluut noodzakelijk is om de gebruiker een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde telemediadienst (d.w.z. ons online-aanbod) te kunnen leveren. De herroepbare toestemming wordt duidelijk aan de gebruikers meegedeeld en bevat informatie over het respectieve cookiegebruik.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen volgens het gegevensbeschermingsrecht: De rechtsgrondslag volgens het gegevensbeschermingsrecht op basis waarvan wij persoonsgegevens van gebruikers met behulp van cookies verwerken, hangt af van de vraag of wij gebruikers om toestemming vragen. Indien gebruikers toestemming geven, is hun verklaarde toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in de zakelijke exploitatie van ons online-aanbod en verbetering van de bruikbaarheid daarvan) of, indien dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Wij leggen uit voor welke doeleinden wij cookies verwerken in de loop van dit privacybeleid of als onderdeel van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures.

Opslagduur: Met betrekking tot de opslagduur worden de volgende soorten cookies onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn eindapparaat (bijv. browser of mobiele app) heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat het eindapparaat is afgesloten. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen met behulp van cookies verzamelde gebruikersgegevens worden gebruikt voor het meten van het bereik. Tenzij wij gebruikers expliciet informeren over het type en de opslagduur van cookies (bijv. bij het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en maximaal twee jaar kunnen worden opgeslagen.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van de vraag of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om verleende toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookietechnologieën (gezamenlijk “opt-out” genoemd). U kunt uw bezwaar aanvankelijk kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies te deactiveren (waarbij dit ook de functionaliteit van ons online-aanbod kan beperken). Een bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan ook via verschillende diensten, met name in het geval van tracking, kenbaar worden gemaakt via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kunt u verdere instructies ontvangen over hoe u bezwaar kunt maken in het kader van de informatie over de dienstverleners en de gebruikte cookies.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Wij gebruiken een procedure voor het beheer van cookietoestemmingen waarbij de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies of voor de in de procedure voor het beheer van cookietoestemmingen genoemde verwerkingen en aanbieders kan worden verkregen en beheerd en door gebruikers kan worden ingetrokken. De verklaring van toestemming wordt opgeslagen zodat deze niet hoeft te worden herhaald en de toestemming overeenkomstig de wettelijke verplichting kan worden aangetoond. De opslag kan plaatsvinden op de server en/of in een cookie (zogenaamde opt-in cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming te kunnen toewijzen aan een gebruiker of zijn apparaat. Onder voorbehoud van individuele gegevens van dienstverleners op het gebied van cookiebeheer, geldt de volgende informatie: De duur van de opslag van de toestemming kan maximaal twee jaar zijn. Hier wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners) en de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat.

Cookie-instellingen/ bezwaarmogelijkheid:

Als u een cookie-toestemmingsbanner gebruikt (wat wordt aanbevolen), kunt u hier de optie invoeren om deze op te roepen (bijvoorbeeld een link of een zogenaamde [Shortcode], die door uw software automatisch wordt omgezet in een knop/link).

Opmerkingen over de verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: U moet deze optie alleen laten staan (en anders verwijderen) als u een “echte” opt-in verkrijgt, d.w.z. toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies (bijv. met zogenaamde “cookie consent/toestemming/ opt-in banners” of als onderdeel van een registratieprocedure).

Aangezien een cookie opt-in volgens het EHJ meestal noodzakelijk is bij het gebruik van marketinginstrumenten die vaak in de e-handel worden gebruikt (bv. Google Analytics of Facebook Pixel), is deze optie voorgeselecteerd.

Dat wil zeggen dat u geen cookies gebruikt zolang gebruikers geen toestemming hebben gegeven (en geen diensten van derden binnen uw websites gebruikt die op hun beurt weer cookies gebruiken). Hooguit het gebruik van noodzakelijke cookies die gebruikers verwachten, zoals een winkelwagenfunctie in de online shop of lokale bereikmeting met de Matomo-tool, is toegestaan.

Commerciële en zakelijke diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en belangstellenden (samen “contractuele partners” genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen alsmede daarmee samenhangende maatregelen en in het kader van de communicatie met contractuele partners (of precontractueel), bijv. om aanvragen te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen, onze rechten te vrijwaren en ten behoeve van de met deze informatie verbonden administratieve taken en voor de bedrijfsorganisatie. In het kader van het geldende recht geven wij de gegevens van de contractuele partners alleen aan derden door voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokken personen (bijv. aan deelnemende telecommunicatie-, transport- en andere hulpdiensten alsmede aan onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingdiensten). De contractuele partners zullen in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming worden geïnformeerd over verdere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Wij informeren de contractuele partners vóór of tijdens het verzamelen van de gegevens over de voor de bovengenoemde doeleinden vereiste gegevens, bijv. in onlineformulieren, door middel van speciale opschriften (bijv. kleuren) of symbolen (bijv. sterretjes of dergelijke), of persoonlijk.

Wij verwijderen de gegevens na afloop van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in principe na 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantenrekening zijn opgeslagen, bijv. zolang ze om wettelijke archiveringsredenen moeten worden bewaard (bijv. voor belastingdoeleinden meestal 10 jaar). Wij verwijderen de in het kader van een opdracht door de contractpartner aan ons verstrekte gegevens overeenkomstig de specificaties van de opdracht, in principe na afloop van de opdracht.

Voor zover wij gebruik maken van derde aanbieders of platforms om onze diensten te verlenen, zijn de voorwaarden en mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve derde aanbieders of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

Klantenaccount: Contractuele partners kunnen een account aanmaken binnen ons online aanbod (bijv. klanten- of gebruikersaccount, kortweg “klantenaccount”). Indien de registratie van een klantenrekening vereist is, worden de contractuele partners hiervan op de hoogte gesteld, evenals van de voor de registratie vereiste informatie. De klantenaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines worden geïndexeerd. In het kader van de registratie en de daaropvolgende aanmeldingen en het gebruik van de klantenrekening slaan wij de IP-adressen van de klanten samen met de toegangstijden op om de registratie te kunnen bewijzen en misbruik van de klantenrekening te voorkomen.

Indien klanten hun klantenrekening hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot de klantenrekening gewist, tenzij bewaring ervan om wettelijke redenen vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van de klanten om bij beëindiging van de klantenaccount een back-up van hun gegevens te maken.

Economische analyses en marktonderzoek: Om zakelijke redenen en om markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de gegevens die wij hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. waarbij de betrokken groep personen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kan omvatten.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld om klantengroepen met verschillende kenmerken te bepalen). Daarbij kunnen wij rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers, indien beschikbaar, samen met hun gegevens, bv. gebruikte diensten. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Bovendien houden wij rekening met de privacy van de gebruikers en verwerken wij de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijv. als geaggregeerde gegevens).

Winkel en e-commerce: Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en bijbehorende diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, alsmede de betaling ervan en de levering of uitvoering. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken wij gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en verzendbedrijven, om de levering of uitvoering bij onze klanten uit te voeren. Wij maken gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders om betalingstransacties te verwerken. De vereiste informatie wordt als zodanig gemarkeerd in het kader van het bestelproces of een vergelijkbare aankoop en omvat de informatie die nodig is voor de levering of terbeschikkingstelling en de facturering, alsmede contactgegevens om contact met u te kunnen opnemen.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Belanghebbenden, zakelijke en contractuele partners, klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice, verzoeken om contact en communicatie, kantoor- en organisatieprocedures, administratie en beantwoording van verzoeken, veiligheidsmaatregelen, evaluatie van bezoekacties, op interesses gebaseerde en gedragsgerichte marketing, profilering (opstellen van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), Wettelijke verplichting (Art. 6 lid. 1 S. 1 lit. c. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Betalingsdienstaanbieder

In het kader van contractuele en andere juridische relaties, op grond van wettelijke verplichtingen of anderszins op grond van onze legitieme belangen, bieden wij betrokkenen efficiënte en veilige betalingsmogelijkheden en gebruiken daarvoor naast banken en kredietinstellingen ook andere aanbieders van betalingsdiensten (gezamenlijk “aanbieders van betalingsdiensten”).

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of kredietkaartnummers, wachtwoorden, TAN’s en controlesommen, alsmede informatie over het contract, het bedrag en de ontvanger. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en bij hen opgeslagen. Dat wil zeggen dat wij geen rekening- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie van de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieders worden doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is het controleren van de identiteit en de kredietwaardigheid. In dit verband verwijzen wij naar de AVG en de informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders.

De voorwaarden en mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders, die op de respectieve websites of transactieapplicaties kunnen worden geraadpleegd, zijn van toepassing op de betalingstransacties. Wij verwijzen hier ook naar voor nadere informatie en bevestiging van herroeping, informatie en andere rechten van betrokkenen.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten, belanghebbenden.
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Contractvervulling en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Kredietcontrole

Wanneer wij vooruitbetalingen doen of vergelijkbare economische risico’s aangaan (bijv. bij bestellingen op rekening), behouden wij ons het recht voor om met het oog op de beoordeling van het kredietrisico aan de hand van mathematisch-statistische procedures identiteits- en kredietwaardigheidsgegevens te verkrijgen van op dit gebied gespecialiseerde dienstverleners (kredietagentschappen) om onze legitieme belangen te beschermen.

Wij verwerken de van de kredietbureaus ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling in het kader van een passende discretionaire beslissing over de totstandbrenging, uitvoering en beëindiging van de contractuele relatie. Wij behouden ons het recht voor betaling op rekening of een ander voorschot te weigeren in geval van een negatief resultaat van de kredietcontrole.

Overeenkomstig art. 22 DSGVO wordt de beslissing of wij een voorschot verstrekken uitsluitend genomen op basis van een geautomatiseerd besluit in het individuele geval, dat door onze software wordt genomen op basis van de door het kredietagentschap verstrekte informatie.

Voor zover wij van contractuele partners uitdrukkelijke toestemming krijgen, is de rechtsgrondslag voor de kredietwaardigheidsinformatie en het doorgeven van de gegevens van de klant aan de kredietbureaus de toestemming. Indien geen toestemming wordt verkregen, wordt de kredietwaardigheidsinformatie verstrekt op basis van onze legitieme belangen bij de beveiliging van onze betalingsvorderingen.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bv. namen, adressen), betalingsgegevens (bv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bv. voorwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betrokkenen: Klanten, belanghebbenden.
 • Doeleinden van de verwerking: beoordeling van kredietwaardigheid en kredietwaardigheid.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen: kredietwaardigheidsinformatie (besluit op basis van een kredietcontrole).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 Ik ga ermee akkoord dat een kredietcontrole wordt uitgevoerd om in een geautomatiseerde procedure (art. 22 DSGVO) te beslissen of de mogelijkheid van aankoop op rekening wordt aangeboden. Meer informatie over de kredietcontrole, de gebruikte kredietbureaus, de procedure en de bezwaarmogelijkheden vindt u in onze [Link]verklaring inzake gegevensbescherming[/Link].

Verzorging van het online aanbod en webhosting

Om ons onlineaanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wiens servers (of door hen beheerde servers) het onlineaanbod toegankelijk is. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die in het kader van de verlening van de hostingdienst worden verwerkt, kunnen alle informatie over de gebruikers van onze onlinedienst omvatten die tijdens het gebruik en de communicatie ontstaat. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online-aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle invoer binnen ons online-aanbod of vanaf websites.

E-mail verzending en hosting: De web hosting diensten die wij gebruiken omvatten ook het verzenden, ontvangen en opslaan van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders verwerkt, evenals verdere informatie over de e-mailverzending (bv. de betrokken providers) en de inhoud van de respectieve e-mails. De bovengenoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt voor het opsporen van SPAM. Merk op dat e-mails op het internet over het algemeen niet gecodeerd worden verzonden. In de regel worden e-mails onderweg gecodeerd, maar (tenzij een zogenaamde end-to-end-encryptiemethode wordt gebruikt) niet op de servers van waaruit zij worden verzonden en ontvangen. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het transmissietraject van de e-mails tussen de verzender en de ontvangst op onze server.

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden: Wijzelf (of onze webhosting provider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de opgeroepen webpagina’s en bestanden bevatten, de datum en het tijdstip van toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel IP-adressen en de verzoekende provider.

De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (vooral in geval van misbruik, de zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om het gebruik van de servers en hun stabiliteit te waarborgen.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in onlineformulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Neem contact op met

Bij contact met ons (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is om de contactverzoeken en eventueel gevraagde maatregelen te beantwoorden.

Het beantwoorden van verzoeken om contact in het kader van contractuele of precontractuele relaties gebeurt om onze contractuele verplichtingen na te komen of om te reageren op (pre)contractuele verzoeken en anders op basis van de legitieme belangen bij het beantwoorden van de verzoeken.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bv. namen, adressen), contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bv. invoer in onlineformulieren), gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners, belanghebbenden.
 • Doeleinden van de verwerking: verzoeken om contact en communicatie, beheer en beantwoording van verzoeken.
 • Rechtsgrondslag: Contractvervulling en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Nieuwsbrief en elektronische kennisgevingen

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna “nieuwsbrieven”) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven tijdens de registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om u te abonneren op onze nieuwsbrieven volstaat het doorgaans om uw e-mailadres in te vullen. Wij kunnen u echter vragen om een naam, ten behoeve van een persoonlijk adres in de nieuwsbrief, of om andere gegevens indien deze noodzakelijk zijn voor de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure: De inschrijving voor onze nieuwsbrief gebeurt altijd in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dat wil zeggen dat u na de registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andermans e-mailadressen kan registreren. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces overeenkomstig de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen. Dit omvat het opslaan van de aanmeldings- en bevestigingstijd en het IP-adres. Evenzo worden wijzigingen in uw bij de aanbieder van de verzendservice opgeslagen gegevens geregistreerd.

Verwijdering en beperking van de verwerking: Wij kunnen uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen alvorens ze te verwijderen om te kunnen bewijzen dat de toestemming vroeger werd gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het bestaan van de vroegere toestemming wordt bevestigd. In geval van verplichtingen tot permanente inachtneming van bezwaren behouden wij ons het recht voor het e-mailadres uitsluitend voor dit doel op te slaan in een zwarte lijst.

De registratie van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen om het goede verloop ervan aan te tonen. Als wij een dienstverlener opdracht geven om e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen bij een efficiënt en veilig verzendingssysteem.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: De nieuwsbrief wordt verstuurd op basis van toestemming van de ontvangers of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen bij direct marketing, indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld in het geval van reclame voor bestaande klanten. Voor zover wij een dienstverlener opdracht geven om e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen. Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen om aan te tonen dat het in overeenstemming met de wet is uitgevoerd.

Inhoud: Informatie over ons, onze diensten, campagnes en aanbiedingen.

Analyse en prestatiemetingDe nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde “web beacon”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgehaald bij het openen van de nieuwsbrief of, als wij gebruik maken van een verzenddienstverlener, van hun server. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer zij worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling of, indien gebruikt, die van de dienstverlener om individuele gebruikers te controleren. De evaluaties dienen eerder om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen in functie van de interesses van onze gebruikers.

De evaluatie van de nieuwsbrief en het meten van het succes ervan gebeuren, mits uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers, op basis van onze legitieme belangen met het oog op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat onze zakelijke belangen dient en voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.

Een afzonderlijke herroeping van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk; in dat geval moet het gehele abonnement op de nieuwsbrief worden opgezegd of tegengesproken.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van de verwerking: direct marketing (bijvoorbeeld via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief te annuleren aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt hiervoor een van de bovenstaande contactmogelijkheden gebruiken, bij voorkeur e-mail.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Webanalyse, monitoring en optimalisatie

Web analytics (ook wel “bereikmeting” genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom van ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen wij bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud daarvan het meest worden gebruikt of uitnodigen tot hergebruik. Evenzo kunnen we begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast webanalyse kunnen wij ook gebruik maken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons onlineaanbod of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.

Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde “cookie”) of soortgelijke procedures worden gebruikt met hetzelfde doel. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites en daar gebruikte elementen en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij gebruiken echter een IP-maskeringprocedure (d.w.z. pseudonimisering door verkorting van het IP-adres) om gebruikers te beschermen. In het algemeen zijn de gegevens die in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisatie worden opgeslagen geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen), maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de leveranciers van de gebruikte software niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die in hun profiel is opgeslagen ten behoeve van de respectieve procedures.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), tracking (bijv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), evaluatie van bezoekacties, profilering (opstellen van gebruikersprofielen).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • etracker: webanalyse/bereiksmeting; Dienstverlener: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Duitsland; Website: https://www.etracker.com; Privacybeleid: https: //www.etracker.com/datenschutz/; Overeenkomst orderverwerking: https: //www.etracker.com/av-vertrag/; Opt-out: https://www.etracker.de/privacy?et=[BITTE-EINSETZEN-IHRE-Account-ID].
 • Matomo (zonder koekjes): Matomo is een gegevensbeschermingsvriendelijke webanalysesoftware die zonder cookies wordt gebruikt en die terugkerende gebruikers herkent aan de hand van een zogenaamde “digitale vingerafdruk” die anoniem wordt opgeslagen en elke 24 uur wordt gewijzigd; met de “digitale vingerafdruk” worden de bewegingen van de gebruiker binnen ons onlineaanbod met behulp van gepseudonimiseerde IP-adressen in combinatie met de browserinstellingen aan de kant van de gebruiker zodanig geregistreerd dat er geen conclusies kunnen worden getrokken over de identiteit van individuele gebruikers. Gebruikersgegevens verzameld door het gebruik van Matomo worden alleen door ons verwerkt en niet gedeeld met derden.

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder met name het aanbieden van advertentieruimte of het tonen van promotionele en andere inhoud (gezamenlijk “inhoud”) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van de effectiviteit ervan.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde “cookie”) of worden vergelijkbare procedures gebruikt, waarmee de voor de presentatie van de bovengenoemde inhoud relevante gebruikersgegevens worden opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte onlinenetwerken, maar ook op communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij gebruiken echter beschikbare IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in het kader van de online-marketingprocedure geen duidelijke gegevens van de gebruikers (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van de online marketingmethoden, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profiel is opgeslagen.

De informatie in de profielen wordt gewoonlijk opgeslagen in de cookies of door middel van soortgelijke procedures. Deze cookies kunnen later meestal op andere websites die dezelfde onlinemarketingprocedure gebruiken, worden gelezen en geanalyseerd met het oog op de weergave van inhoud, alsmede aangevuld met andere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van de onlinemarketingprocedure.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden toegewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de onlinemarketingprocedures gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers koppelt met de bovengenoemde informatie. Wij wijzen u erop dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de aanbieders, bijvoorbeeld door hun toestemming te geven als onderdeel van het registratieproces.

In principe krijgen wij alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter nagaan welke van onze online marketingmethoden hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. bijvoorbeeld tot het sluiten van een overeenkomst met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingacties te analyseren.

Tenzij anders vermeld, gaan wij ervan uit dat de gebruikte cookies gedurende twee jaar worden bewaard.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of een persoon).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten), belanghebbenden.
 • Doeleinden van de verwerking: Tracking (bv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, evaluatie van bezoekacties, op interesse en gedrag gebaseerde marketing, profilering (opstellen van gebruikersprofielen), conversiemeting (meting van de doeltreffendheid van marketingmaatregelen), bereiksmeting (bv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), targeting (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud), cross-device tracking (verwerking van gebruikersgegevens over verschillende apparaten heen voor marketingdoeleinden).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): Wij verwijzen naar de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de bezwaarmogelijkheden die aan de aanbieders worden geboden (de zogenaamde “opt-out”). Als er geen expliciete opt-out optie is aangegeven, heeft u de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons online-aanbod beperken. Daarom bevelen wij de volgende aanvullende opt-out-mogelijkheden aan, die voor de respectieve gebieden in beknopte vorm worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) VS: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Gebiedsoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij via een interface zogenaamde websitetags kunnen beheren en zo andere diensten in ons onlineaanbod kunnen integreren (zie verdere details in deze gegevensbeschermingsverklaring). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) maakt dus nog geen gebruikersprofielen aan en slaat bijvoorbeeld geen cookies op. Google leert alleen het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de Google Tag Manager uit te voeren; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Overeenkomst orderverwerking: https://business.safety.google/adsprocessorterms; Nadere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https: //business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Analytics: bereikmeting en webanalyse; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Mogelijkheid tot bezwaar (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor advertentieweergave: https://adssettings.google.com/authenticated; overeenkomst voor orderverwerking: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Overige informatie: Soorten verwerking alsmede verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en standaardcontractbepalingen voor doorgifte van gegevens naar derde landen: https: //business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads en conversiemeting: Wij gebruiken het online marketingproces “Google Ads” om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op webpagina’s, enz.) zodat deze worden getoond aan gebruikers die een veronderstelde interesse in de advertenties hebben. Bovendien meten we de conversie van de advertenties. Wij vernemen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is gemarkeerd met een zogenaamde “conversion tracking tag”. Wijzelf ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website:https://marketingplatform.google.comPrivacybeleid:https://policies.google.com/privacyVerdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservicesVoorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen verantwoordelijken en standaardcontractbepalingen voor doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Ad Manager: Wij gebruiken het “Google Marketing Platform” (en diensten zoals “Google Ad Manager”) om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op webpagina’s, enz.). Het Google Marketing Platform wordt gekenmerkt door het feit dat advertenties in real time worden weergegeven op basis van de veronderstelde interesses van de gebruikers. Hierdoor kunnen wij advertenties voor en binnen ons online aanbod gerichter weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij interesse heeft getoond bij andere online aanbiedingen, wordt dit “remarketing” genoemd; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.comPrivacybeleid: https://policies.google.com/privacyVerdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservicesVoorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen verantwoordelijken en standaardcontractbepalingen voor doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollertermsIndien Google optreedt als verwerker, de voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Facebook-pixel en doelgroepvorming (Custom Audiences): Met behulp van de Facebook-pixel (of vergelijkbare functies voor de overdracht van gebeurtenisgegevens of contactinformatie door middel van interfaces in apps) is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan dergelijke gebruikers op Facebook en binnen de diensten van met Facebook samenwerkende partners (het zogenaamde “Audience Network” https://www.facebook.com/audiencenetwork/ te tonen. ) die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die blijken uit de bezochte webpagina’s) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorverwezen (zogenaamde “conversiemeting”); dienstverlener: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; website: https://www.facebook.com; privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; standaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming voor verwerking in derde landen garanderen): Het “Facebook EU Data Transfer Addendum” (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) is van toepassing in het geval van verwerking in opdracht van Facebook als basis voor de verwerking van evenementgegevens van EU-burgers in de VS en de opname in de “Facebook Platform Terms of Use” (https://developers.facebook.com/terms) met betrekking tot Facebook’s eigen verwerking van evenementgegevens in het kader van advertentieplaatsing; Nadere informatie: De “Data Processing Terms and Conditions” (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) zijn van toepassing met betrekking tot evenementgegevens die Facebook in opdracht verwerkt om rapportage en analyse aan bedrijven te leveren; Bovendien is het “Controller Addendum” van toepassing als overeenkomst over gezamenlijke verantwoordelijkheid (art. 26 lid 1 zin 3 van de GDPR), die relevant is in het geval van de autonome verwerking van evenementgegevens door Facebook met het oog op targeting alsmede het verbeteren en beveiligen van Facebook-producten.

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en verwerken gebruikersgegevens in deze context om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico’s opleveren voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen.

Voorts worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken gewoonlijk verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Voorts kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de door de gebruikers gebruikte apparaten (met name indien de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden tot verzet (opt-out) verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming en de door de exploitanten van de respectieve netwerken verstrekte informatie.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van rechten van betrokkenen wijzen wij erop dat deze het best bij de aanbieders kunnen worden gelden. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als je nog hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bv. namen, adressen), contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bv. invoer in onlineformulieren), gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie, tracking (bv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, bereikmeting (bv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Instagram: Sociaal netwerk; Dienstverlener: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Website: https://www.instagram.com; Privacybeleid: https: //instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook-pagina’s: Profielen binnen het sociale netwerk Facebook – Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet voor de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers van onze Facebook-pagina (zogenaamde “fanpagina”). Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waarmee zij interageren, of de acties die zij ondernemen (zie onder “Dingen die u en anderen doen en verstrekken” in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy), alsmede informatie over de door de gebruikers gebruikte apparaten (bv. B. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens; zie onder “Apparaatinformatie” in het Facebook Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in het privacybeleid van Facebook onder “Hoe gebruiken wij deze informatie?”, verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analysediensten, genaamd “Page Insights”, aan te bieden aan beheerders van pagina’s om hen inzicht te geven in de manier waarop mensen omgaan met hun pagina’s en de bijbehorende inhoud. Wij hebben een speciale overeenkomst met Facebook gesloten (“Informatie over Page Insights”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name wordt geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook ermee heeft ingestemd de rechten van de betrokkenen te vervullen (d.w.z. gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie of verzoeken om verwijdering rechtstreeks naar Facebook sturen). De rechten van gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Meer informatie is te vinden in de “Informatie over Page Insights” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Dienstverlener: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Standaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming voor verwerking in derde landen waarborgen): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; Nadere informatie: Overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
 • LinkedIn: Sociaal netwerk; Dienstverlener: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.linkedin.com; Privacybeleid: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Standaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming voor verwerking in derde landen waarborgen): https: //legal.linkedin.com/dpa; Opt-out: https: //www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out; Contract voor orderverwerking: https: //legal.linkedin.com/dpa.
 • Twitter: sociaal netwerk; dienstverlener: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland; moedermaatschappij: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Privacybeleid: https: //twitter.com/privacy,(Instellingen: https: //twitter.com/personalization).
 • YouTube: Sociaal netwerk en videoplatform; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; opt-out: https: //adssettings.google.com/authenticated.
 • Xing: sociaal netwerk; dienstverlener: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland; Website: https://www.xing.de; Privacybeleid: https: //privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Pas indien nodig de lijst van sociale netwerken aan.

Plugins en ingesloten functies en inhoud

Wij integreren functionele en inhoudelijke elementen in ons onlineaanbod die afkomstig zijn van de servers van hun respectieve aanbieders (hierna “derde aanbieders” genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video’s of knoppen voor sociale media zijn, maar ook berichten (hierna uniform “inhoud” genoemd).

De integratie vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, want zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud of functie. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “web beacons”) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, alsmede worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of een persoon), inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren), inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten), communicatiepartners.
 • Doeleinden van verwerking: levering van ons online aanbod en gebruikerservaring, levering van contractuele diensten en klantenservice, contactverzoeken en communicatie, tracking (bijv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies), op interesse en gedrag gebaseerde marketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen), veiligheidsmaatregelen, administratie en beantwoording van verzoeken.
 • Rechtsgronden: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO), toestemming (Art. 6 lid. 1 S. 1 lit. a. DSGVO), de uitvoering van contracten en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b. GDPR).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Facebook plugins en inhoud: Facebook social plugins en content – Dit kan bijvoorbeeld content zijn zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen waarmee gebruikers content van dit online aanbod kunnen delen binnen Facebook. De lijst en het uiterlijk van Facebook social plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ – Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen of ontvangen in de loop van een overdracht (maar niet voor de verdere verwerking) van “event data” die Facebook verzamelt of ontvangt in de loop van een overdracht door middel van de Facebook social plugins (en content embedding functies) die worden uitgevoerd op ons online aanbod voor de volgende doeleinden: a) Weergave van inhoud en reclame-informatie die overeenstemt met de veronderstelde interesses van de gebruikers; b) Levering van commerciële en transactionele berichten (bijvoorbeeld gericht op gebruikers via Facebook Messenger); (c) verbetering van de advertentietoevoer en personalisering van functies en inhoud (bv. verbetering van de identificatie van welke inhoud of reclame-informatie waarschijnlijk interessant is voor gebruikers). Wij hebben een speciale overeenkomst gesloten met Facebook (“Addendum Verantwoordelijke Partij”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), die met name regelt welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook ermee heeft ingestemd de rechten van de betrokkenen te vervullen (d.w.z. gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie of verzoeken om verwijdering rechtstreeks naar Facebook sturen). Opmerking: Wanneer Facebook ons statistieken, analyses en rapporten verstrekt (die geaggregeerd zijn, d.w.z. geen gegevens van individuele gebruikers bevatten en voor ons anoniem zijn), wordt deze verwerking niet uitgevoerd onder gedeelde verantwoordelijkheid, maar op basis van een in opdracht gegeven verwerkingsovereenkomst (“Voorwaarden voor gegevensverwerking”), https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) de “voorwaarden voor gegevensbeveiliging” (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en met betrekking tot de verwerking in de VS op basis van modelcontractbepalingen (“Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). De rechten van gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook; dienstverlener: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Google Fonts: Wij integreren de lettertypen (“Google Fonts”) van de provider Google, waarbij de gegevens van de gebruiker uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op onze legitieme belangen in een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, de uniforme weergave ervan en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor de integratie ervan; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://fonts.google.com/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: Wij integreren de kaarten van de dienst “Google Maps” van de provider Google. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (gewoonlijk uitgevoerd als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten); serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://cloud.google.com/maps-platform; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-out-plugin: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de; Instellingen voor de weergave van advertenties: https: //adssettings.google.com/authenticated.
 • reCAPTCHA: Wij integreren de functie “reCAPTCHA” om te kunnen herkennen of invoer (bijv. in onlineformulieren) door mensen en niet door automatisch werkende machines (zogenaamde “bots”) wordt gedaan. De verwerkte gegevens kunnen bestaan uit IP-adressen, informatie over gebruikte besturingssystemen, apparaten of browsers, taalinstellingen, locatie, muisbewegingen, toetsaanslagen, tijd die op webpagina’s wordt doorgebracht, eerder bezochte webpagina’s, interacties met ReCaptcha op andere webpagina’s, mogelijk cookies en resultaten van handmatige herkenningsprocessen (bijvoorbeeld het beantwoorden van gestelde vragen of het selecteren van objecten in afbeeldingen); dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://www.google.com/recaptcha/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-out-plugin: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de; Instellingen voor de weergave van advertenties: https: //adssettings.google.com/authenticated.
 • Twitter plugins en inhoud: Twitter plugins en knoppen – Hieronder vallen bijvoorbeeld inhoud zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod kunnen delen binnen Twitter; dienstverlener: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland; moederbedrijf: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS; Website:https://twitter.com/de; Privacybeleid:https://twitter.com/privacy,(Instellingen: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-video’s: Video-inhoud; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website:https://www.youtube.com; privacybeleid:https://policies.google.com/privacy; opt-out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Video-inhoud; Dienstverlener: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy; Opt-out: Wij wijzen erop dat Vimeo Google Analytics kan gebruiken en verwijzen naar de gegevensbeschermingsverklaring(https://policies.google.com/privacy) en de opt-out opties voor Google Analytics(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden(https://adssettings.google.com/).

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens zullen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden verwijderd zodra de voor verwerking toegestane toestemming wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bv. als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel).

Tenzij de gegevens worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, zal de verwerking ervan tot die doeleinden beperkt blijven. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Verdere informatie over het wissen van persoonsgegevens is ook te vinden in de afzonderlijke mededelingen over gegevensbescherming van deze verklaring over gegevensbescherming.

Wijziging en bijwerking van het privacybeleid

Wij vragen u om u regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van ons privacybeleid. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen een daad van medewerking van uw kant (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Waar wij in deze privacyverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties geven, dient u er rekening mee te houden dat de adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en dat u de gegevens moet controleren voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene hebt u op grond van de GDPR verschillende rechten, die met name voortvloeien uit art. 15 tot en met 21 GDPR:

 • Recht op bezwaar: U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, van de Wet op de gegevensbescherming. 1 lit. e of f DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Herroepingsrecht voor toestemmingen: U hebt het recht om een door u gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Recht van toegang: U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om te worden geïnformeerd over deze gegevens en om nadere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen overeenkomstig de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: Overeenkomstig de wet heeft u het recht te verzoeken dat uw gegevens worden aangevuld of dat onjuiste gegevens die u betreffen worden gerectificeerd.
 • Recht op wissen en beperking van de verwerking: U hebt het recht, overeenkomstig de wet, te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden gewist of, subsidiair, te verzoeken om beperking van de verwerking van de gegevens overeenkomstig de wet.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Klacht bij de toezichthoudende autoriteit: U hebt ook het recht om, overeenkomstig de wet, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een inbreuk vormt op de GDPR.

Definities van termen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt. Veel van de termen zijn overgenomen uit de wet en vooral gedefinieerd in artikel 4 GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende toelichtingen zijn daarentegen vooral bedoeld om het begrip te bevorderen. De termen zijn alfabetisch gesorteerd.

 • Conversietracking: “Conversietracking” verwijst naar een procedure die kan worden gebruikt om de doeltreffendheid van marketingmaatregelen te bepalen. Dit gebeurt meestal door een cookie op te slaan op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waar de marketing plaatsvindt en deze vervolgens weer op te halen op de doelwebsite. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of de advertenties die we op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest).
 • Kredietinformatie: Geautomatiseerde beslissingen zijn gebaseerd op automatische gegevensverwerking zonder menselijke tussenkomst (bv. bij een automatische afwijzing van een aankoop op rekening, een online kredietaanvraag of een online aanvraagprocedure zonder menselijke tussenkomst. Dergelijke geautomatiseerde besluiten zijn krachtens artikel 22 GDPR alleen toegestaan indien de betrokkenen daarmee instemmen, indien zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of indien de nationale wetgeving dergelijke besluiten toestaat.
 • Cross-device tracking: Cross-device tracking is een vorm van tracking waarbij gedrags- en interesse-informatie van gebruikers over apparaten heen wordt vastgelegd in zogenaamde profielen door gebruikers een online identifier toe te kennen. Hierdoor kunnen gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden worden geanalyseerd, ongeacht de gebruikte browsers of apparaten (bv. mobiele telefoons of desktopcomputers). Voor de meeste aanbieders is de online-identificatie niet gekoppeld aan duidelijke gegevens zoals namen, postadressen of e-mailadressen.
 • IP-masking: IP-masking is een methode waarbij het laatste octet, d.w.z. de laatste twee cijfers van een IP-adres, wordt geschrapt zodat het IP-adres niet langer kan worden gebruikt om een persoon uniek te identificeren. Daarom is IP-masking een middel om verwerkingshandelingen, vooral bij online marketing, te pseudonimiseren.
 • Op belangstelling gebaseerde en gedragsgerichte marketing: Van op belangstelling gebaseerde en/of gedragsgerichte marketing is sprake wanneer de potentiële belangstelling van gebruikers voor advertenties en andere inhoud zo nauwkeurig mogelijk wordt bepaald. Dit gebeurt op basis van informatie over hun eerdere gedrag (bijv. het bezoeken van bepaalde websites en het verblijf daarop, koopgedrag of interactie met andere gebruikers), dat wordt opgeslagen in een zogenaamd profiel. Voor deze doeleinden worden over het algemeen cookies gebruikt.
 • Conversiemeting: Conversiemeting is een methode om de doeltreffendheid van marketingmaatregelen te bepalen. Dit gebeurt meestal door een cookie op te slaan op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waar de marketing plaatsvindt en deze vervolgens weer op te halen op de doelwebsite. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of de advertenties die we op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest.
 • Persoonlijke gegevens: Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profilering: Profilering” is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat die persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het soort profilering kan het gaan om informatie betreffende leeftijd, geslacht, locatie- en bewegingsgegevens, interactie met websites en de inhoud ervan, winkelgedrag, sociale interacties met andere personen) (bijvoorbeeld interesses in bepaalde inhoud of producten, klikgedrag op een website of locatie). Cookies en web beacons worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Bereikmeting: Bereikmeting (ook wel webanalyse genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar een onlineaanbod te evalueren en kan het gedrag of de belangstelling van bezoekers voor bepaalde informatie, zoals website-inhoud, omvatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld zien op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud zij geïnteresseerd zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften van hun bezoekers. Voor analyse van het bereik worden vaak pseudonieme cookies en web beacons gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeuriger analyses van het gebruik van een online aanbod te verkrijgen.
 • Remarketing: “Remarketing” of “retargeting” is wanneer, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, wordt genoteerd in welke producten een gebruiker op een website geïnteresseerd was om de gebruiker op andere websites, bijvoorbeeld in advertenties, aan deze producten te herinneren.
 • Locatiegegevens: Locatiegegevens ontstaan wanneer een mobiel apparaat (of een ander apparaat met de technische vereisten voor locatiebepaling) verbinding maakt met een radiocel, een WLAN of soortgelijke technische middelen en functies voor locatiebepaling. Locatiegegevens worden gebruikt om de geografisch bepaalbare positie op aarde aan te geven waar het betrokken apparaat zich bevindt. Locatiegegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om kaartfuncties of andere locatieafhankelijke informatie weer te geven.
 • Tracking: We spreken van “tracking” wanneer het gedrag van gebruikers over meerdere online-aanbiedingen kan worden getraceerd. In de regel wordt met betrekking tot de gebruikte online-aanbiedingen gedrags- en interesse-informatie opgeslagen in cookies of op servers van de aanbieders van de trackingtechnologieën (zogenaamde profilering). Deze informatie kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te tonen aan gebruikers die waarschijnlijk aansluiten bij hun interesses.
 • Verantwoordelijke voor de verwerking: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: “verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd. De term is veelomvattend en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om verzamelen, evalueren, opslaan, doorgeven of wissen.
 • Doelgroepvorming: We spreken van doelgroepvorming (of “custom audiences”) wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, bv. weergave van advertenties. Op basis van de belangstelling van een gebruiker voor bepaalde producten of onderwerpen op het internet kan bijvoorbeeld worden afgeleid dat deze gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of de online winkel waar hij de producten heeft bekeken. Lookalike audiences” (of vergelijkbare doelgroepen) zijn wanneer de geschikt geachte inhoud wordt getoond aan gebruikers wier profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn aangemaakt. Cookies en web beacons worden over het algemeen gebruikt voor het creëren van Custom Audiences en Lookalike Audiences.
Warenkorb
Nach oben scrollen