Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1. toepassingsgebied
2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
3. bestelprocedure en sluiting van het contract
4. prijzen en verzendkosten
5 Levering, beschikbaarheid van goederen
6. betalingsmodaliteiten
7. eigendomsvoorbehoud
8 Garantie op materiaalfouten en garantie
9. aansprakelijkheid
10. opslag van de tekst van het contract
11. slotbepalingen

1. toepassingsgebied
1.1 Op de zakelijke relatie tussen CufCuf, eigenaar: Fatih Karakurt Am Kabellager 11, 51063 Keulen (hierna te noemen “Verkoper”) en de klant (hierna te noemen “Klant”) zijn uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de op het moment van de bestelling geldende versie van toepassing.

1.2. Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met een overwegend niet-commercieel of zelfstandig doel. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
2.1 De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Beschrijvingen van diensten in catalogi en op de websites van de Verkoper hebben niet het karakter van een garantie of waarborg.

2.2 Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt” tenzij anders vermeld bij de producten. Fouten en omissies voorbehouden.

3. bestelprocedure en sluiting van het contract
3.1. De klant kan vrijblijvend producten kiezen uit het assortiment van de verkoper en deze via de knop “toevoegen aan winkelwagen” verzamelen in een zogenaamd winkelwagentje. Binnen het winkelmandje kan de productselectie worden gewijzigd, bijvoorbeeld gewist. De klant kan vervolgens het bestelproces in het winkelmandje afronden door te klikken op de knop “Doorgaan naar kassa”.

3.2. Door te klikken op de knop “bestelling onder voorbehoud van betaling” dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in het winkelmandje te kopen. Alvorens de bestelling te plaatsen, kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken en met de browserfunctie “terug” terugkeren naar het winkelmandje of het bestelproces helemaal annuleren. Verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk (*).

3.3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met de functie “Afdrukken” (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert slechts dat de verkoper de bestelling van de klant heeft ontvangen en vormt geen aanvaarding van de aanvraag. De koopovereenkomst is pas gesloten wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant heeft verzonden of overhandigd of de verzending binnen 2 dagen aan de klant heeft bevestigd met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of verzending van de factuur. De aanvaarding kan voorts geschieden door een door de verkoper aan de klant gezonden verzoek tot betaling en uiterlijk door de voltooiing van de betalingstransactie. In geval van meerdere aanvaardingsprocedures is het vroegste tijdstip van aanvaarding bepalend. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de aanvaardingstermijn aanvaardt, komt er geen overeenkomst tot stand en is de klant niet langer aan zijn aanbod gebonden.

3.4 Voor klanten die bedrijven zijn, bedraagt de bovengenoemde termijn voor verzending, overhandiging of bevestiging van de bestelling zeven dagen in plaats van twee.

3.5. Indien de verkoper vooruitbetaling toestaat, wordt de overeenkomst gesloten met het verstrekken van de bankgegevens en het verzoek tot betaling. Indien de betaling ondanks de vervaldag niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de Verkoper is ontvangen, zelfs na een hernieuwd verzoek, trekt de Verkoper zich terug uit de overeenkomst met als gevolg dat de bestelling vervalt en de Verkoper niet verplicht is te leveren. De bestelling wordt dan zonder verdere gevolgen voor koper en verkoper afgerond. Een reservering van het artikel in geval van vooruitbetaling geschiedt derhalve voor maximaal 10 kalenderdagen.

4. prijzen en verzendkosten
4.1. Alle op de website van de verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

4.2. Naast de vermelde prijzen brengt de verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

5 Levering, beschikbaarheid van goederen
5.1. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, geschiedt de levering na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. Indien de levering van de goederen ondanks drie pogingen tot levering door de schuld van de koper mislukt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. Eventuele betalingen worden onverwijld aan de klant terugbetaald.

5.3. Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product buiten zijn schuld niet van zijn leverancier krijgt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. In dit geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als de klant niet wil dat een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal de verkoper de klant onmiddellijk de reeds betaalde vergoeding terugbetalen.

5.4. Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bv. beperking van leveringen naar bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of in de respectieve productbeschrijving.

5.5 Voor klanten die bedrijven zijn, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de koper zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of elke andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren; de vermelde leveringsdata en -termijnen zijn geen vaste data, behoudens andersluidende beloften en overeenkomsten.

5.6 De verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en uitvoering door overmacht en door onvoorziene gebeurtenissen die de levering voor de verkoper aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken ten opzichte van klanten die ondernemer zijn, zelfs in het geval van bindend overeengekomen termijnen en data. In dat geval heeft de verkoper het recht de levering of dienst uit te stellen voor de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Het recht op uitstel geldt ook voor klanten die ondernemer zijn in geval van onvoorziene gebeurtenissen die de werking van een voorleverancier beïnvloeden en waarvoor noch de voorleverancier noch de verkoper verantwoordelijk is. Tijdens de duur van deze belemmering is de klant ook ontheven van zijn contractuele verplichtingen, met name de betaling. Indien de vertraging voor de klant onredelijk is, kan de klant zich door een schriftelijke verklaring na vaststelling van een redelijke termijn of na onderling overleg met de verkoper uit de overeenkomst terugtrekken.

6. betalingsmodaliteiten
6.1. De klant kan kiezen uit de beschikbare betalingswijzen in het kader van en voor het afronden van het bestelproces. De klanten zullen op een aparte informatiepagina worden geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

6.2. Indien betaling per factuur mogelijk is, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betalingswijzen moet de betaling vooraf en zonder aftrek plaatsvinden.

6.3. Als derde partijen opdracht krijgen voor de verwerking van de betaling, bijvoorbeeld Paypal. zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.

6.4. Indien de vervaldag voor betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant reeds door het missen van de termijn in verzuim. In dat geval betaalt de klant de wettelijke vertragingsrente.

6.5. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit niet uit dat de verkoper verdere schadevergoeding wegens verzuim vordert.

6.6. De klant heeft slechts recht op verrekening indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan slechts een retentierecht uitoefenen voor zover de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

7. eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor klanten die ondernemer zijn, geldt bovendien het volgende: de verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan; de koper is verplicht het gekochte zorgvuldig te behandelen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. In het bijzonder is hij verplicht het op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade tegen vervangingswaarde, voor zover dit in de branche gebruikelijk is. Indien onderhouds- en controlewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dient de koper deze tijdig en op eigen kosten uit te voeren. De verwerking of omvorming van de voorbehouden goederen door de klant gebeurt steeds voor rekening van de verkoper. Indien de voorbehoudsgoederen met andere, niet aan de verkoper toebehorende voorwerpen worden verwerkt, verwerft de verkoper het mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de waarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking. In alle andere opzichten geldt voor de door verwerking ontstane zaak hetzelfde als voor de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. De klant draagt de vordering ook over tot zekerheid van de vorderingen die jegens hem ontstaan door de combinatie van het voorbehouden goed met een goed. Toegang van derden tot de goederen die de verkoper in eigendom of mede-eigendom heeft, dient de klant onverwijld te melden. De klant draagt de kosten voor een vordering van derden of de kosten voor een buitengerechtelijke bevrijding die uit dergelijke ingrepen voortvloeien. De klant is gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening. De klant draagt reeds nu aan de verkoper tot zekerheid alle vorderingen over die voortvloeien uit de doorverkoop of andere rechtsgronden met betrekking tot de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust (met inbegrip van alle saldovorderingen uit rekening-courant). De verkoper machtigt de klant herroepelijk om de aan de verkoper overgedragen vorderingen voor zijn rekening en in eigen naam te innen. Deze machtiging kan worden ingetrokken indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt. De verkoper verbindt zich ertoe de hem toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven wanneer de totale verkoopwaarde ervan de som van alle uitstaande vorderingen van de verkoper uit de zakenrelatie met meer dan 10% (of met meer dan 50% indien er een risico van realisatie bestaat) overschrijdt. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij de verkoper. Na vereffening van alle vorderingen van de verkoper uit leveringstransacties gaat de eigendom van de voorbehouden goederen en de overgedragen vorderingen over op de koper. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij de verkoper.

8 Garantie op materiaalfouten en garantie
8.1. De garantie (aansprakelijkheid voor gebreken) wordt vastgesteld volgens de wettelijke bepalingen onder voorbehoud van de volgende bepalingen.

8.2. Een garantie bestaat slechts voor de door de verkoper geleverde goederen indien deze uitdrukkelijk is gegeven. Klanten worden op de hoogte gesteld van de garantievoorwaarden voordat het bestelproces in gang wordt gezet.

8.3 Indien de afnemer ondernemer is, dient hij de goederen onverwijld te inspecteren, onverminderd eventuele wettelijke verplichtingen tot kennisgeving van gebreken, en de leverancier onverwijld, uiterlijk binnen twee weken na levering, schriftelijk in kennis te stellen van herkenbare materiële gebreken en onverwijld, uiterlijk binnen twee weken na ontdekking, van niet herkenbare materiële gebreken. Afwijkingen in kwaliteit, gewicht, maat, dikte, breedte, afwerking, patroon en kleur die in de handel gebruikelijk en volgens de kwaliteitsnormen toelaatbaar zijn of geringe afwijkingen zijn geen gebreken.

8.4 Indien de klant een ondernemer is, is de keuze tussen herstel of latere levering van gebrekkige goederen door de verkoper.

8.5 Onverminderd de aansprakelijkheidsbepalingen van deze AV verjaren materiële gebreken bij klanten die ondernemer zijn één jaar na de risico-overgang, tenzij de wet langere termijnen voorschrijft, met name in geval van bijzondere bepalingen voor het verhaal van de ondernemer. Bij gebruikte goederen is de garantie van klanten die ondernemer zijn uitgesloten.

8.6 Indien de klant, die ondernemer is, de gebrekkige zaak heeft gebruikt in de zin van § 439 para. 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) in overeenstemming met het type en het beoogde gebruik, is de Verkoper niet verplicht, behoudens uitdrukkelijke overeenkomst en onverminderd de overige garantieverplichtingen, de Klant de noodzakelijke kosten te vergoeden voor het verwijderen van het gebrekkige artikel en het installeren of aanbrengen van het herstelde of geleverde gebrekvrije artikel. Dienovereenkomstig is de verkoper ook niet verplicht tot vergoeding van de kosten voor de verwijdering van het gebrekkige artikel en de installatie of montage van het herstelde of geleverde gebrekvrije artikel in het kader van een verhaal door de klant binnen de leveringsketen (d.w.z. tussen de klant en zijn klanten).

9. aansprakelijkheid
9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade, onverminderd de andere wettelijke voorwaarden voor vorderingen.

9.2. De verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

9.3. Voorts is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, voorzienbare schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere dan de in de voorgaande zinnen bedoelde verplichtingen.

9.4. De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na de overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en in geval van bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

10. opslag van de tekst van het contract
10.1. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling aan de verkoper doorgeeft, door in de laatste stap van de bestelling de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken.

10.2. De Verkoper stuurt de Klant tevens een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Samen met de orderbevestiging, maar ten laatste bij de levering van de goederen, ontvangt de klant ook een exemplaar van de Algemene Voorwaarden samen met de annuleringsvoorwaarden en de informatie over de verzendkosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze winkel hebt geregistreerd, kunt u uw bestellingen bekijken in uw profielgedeelte. Bovendien slaan wij de tekst van het contract op, maar maken deze niet toegankelijk op het internet.

10.3 Klanten die ondernemer zijn kunnen de Contractdocumenten per e-mail, schriftelijk of door verwijzing naar een online bron ontvangen.

11. slotbepalingen
11.1. Indien de koper een ondernemer is, is de plaats van uitvoering de zetel van de verkoper, behoudens andere overeenkomsten of dwingende wettelijke bepalingen, terwijl de plaats van bevoegdheid de zetel van de verkoper is indien de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is of indien de koper geen algemene bevoegde rechtbank in het land van de woonplaats van de verkoper heeft. Het recht van de verkoper om een andere toegestane plaats van jurisdictie te kiezen blijft voorbehouden.

11.2 In het geval van ondernemers is het recht van [Bundesrepublik Deutschland / Republik Österreich] van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, voor zover er geen dwingende wettelijke bepalingen zijn die anders bepalen.

11.3. De contractuele taal is Duits.

11.4. Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Warenkorb
Nach oben scrollen